Bouwkosten management

Het is evident dat het beheersen van de bouwkosten één van de belangrijkste kritische succesfactoren is. Maar bouwkostenmanagement is meer dan het opleveren van een zo voordelig mogelijk project, het is het realiseren van de ambities van de opdrachtgever binnen de afgesproken budgettaire kaders.

Om te voorkomen dat wensen en budget niet met elkaar in overeenstemming zijn, maken we in de definitiefase - op basis van het programma van eisen - al een betrouwbare budgetraming. Inclusief een heldere demarcatielijst, zodat duidelijk is wat wel en wat niet uit het beschikbare budget gefinancierd wordt. Ook brengen we de effecten van externe factoren als grondstoffenprijzen in beeld en nemen we zo nodig reserveringen op. 

Tijdens het ontwerpproces houden we nauwlettend in de gaten of het ontwerp binnen het budget te realiseren is. We sturen, waar nodig, bij en we voorkomen dat er scheefgroei ontstaat. De exploitatiekosten zijn daarbij minstens zo belangrijk als de investeringskosten. Het mag immers niet zo zijn dat een (te) krap investeringsbudget leidt tot onevenredig hoge exploitatielasten. Vooral op het gebied van duurzame maatregelen, kunnen extra investeringen in veel gevallen leiden tot een interessante daling van de exploitatiekosten. Aan de hand van een rekenmodel kunnen de initiele investeringen en exploitatielasten tegen elkaar worden afgezet. 
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign